מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

חברת אפליצ'ק בע"מ (להלן: "אפליצ'ק" ן/או "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "המשתמש(ים)").  מדיניות זו סוקרת, בין השאר, כיצד משתמשת החברה במידע שמוסרים לה המשתמשים ובמידע שייאסף אודותיהם בעת שישתמשו בשירותי החברה (כמוגדר להלן).

אפליצ'ק מעמידה לרשותך, את אתר האינטרנט של אפליצ'ק בכתובת: https://appli-check.co.il/ (להלן: "האתר"), את אפליקציית Applicheck ("האפליקציה") וכן אמצעים ושירותים אחרים ונוספים, כמפורט בתנאי השימוש של אפליצ'ק (להלן, בצירוף האתר והאפליקציה, יכונו: "שירותי אפליצ'ק ו/או שירותי החברה").

החברה ממליצה לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש באתרי אפליצ'ק.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

כללי

חלק מן השימושים בשירותי אפליצ'ק מצריכים הרשמה, אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים, לרבות שמך וכתובתך, דרכי ההתקשרות ומספר טלפון. על כן, הנך מצהיר בזאת כי המידע האישי אשר נמסר לחברה במהלך ההרשמה נעשה מרצונך החופשי ובהסכמתך. בעת שימוש בשירותי אפליצ'ק, החברה תאסוף מידע אישי, כגון מוצרים ושירותים שרכשת, ואמצעי התשלום ששימשו אותך. מובהר, כי השימוש במידע שנמסר על ידך ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

 

השימוש במידע

אפליצ'ק משתמשת במידע שמסרת, וכן במידע נוסף אשר נאסף במהלך שימושך בשירותי אפליצ'ק על מנת לספק את שירותי אפליצ'ק, לרבות: לאפשר לך גישה לשירותים שונים, לשפרם ולהעשירם, ולצורך התאמת המודעות לתחומי ההתעניינות שלך.

בעת השימוש בשירותי החברה, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:

 1. מידע אישי: מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותי החברה, החברה עשויה לאסוף מידע אישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך לחברה, כדלקמן:
 • רישום: בעת הגשת בקשה לקבלת שירותי ניכיון צ'קים ו/או שירותי הבטחת פירעון צ'קים ו/או בדיקת צ'קים (כהגדרתם בתנאי השימוש) יידרש המשתמש למסור מידע אישי ומזהה, כדלקמן: שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר על-ידו. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך הליכי זיהוי, חיתום ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו. יש לציין כי, המשתמש אינו מחויב במסירת מידע זה, אולם החברה לא תוכל לספק את שירותי החברה ללא קבלת המידע האמור.
 • רישום לשירותי דיוור ודברי פרסומת: בעת הגשת הבקשה לקבלת שירותי החברה במסגרת האתר ו/או האפליקציה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל מטעם החברה על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או צד שלישי באמצעות החברה וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש ובהתאם להוראות הדין. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירותי החברה שנתבקשו על ידו.
 • יצירת קשר עם החברה: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא"ל, מספר תעודת זהות וכדומה. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה.
 • התחברות לשירותי החברה דרך רשתות חברתיות: במידה והמשתמש יבחר להתחבר לשירותי החברה דרך רשת חברתית, המשתמש מאשר לחברה לגשת למידע מסוים בחשבונו באותה רשת חברתית, כגון הפרופיל הציבורי של המשתמש ברשת פייסבוק, בהתאם להגדרות הפרטיות של המשתמש ברשת החברתית.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי החברה. במידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק למשתמש את השירותים. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. כמו כן, המידע אשר יספק המשתמש לחברה, יכול ויאומת ע"י החברה כנגד מידע אודות המשתמש אשר כבר קיים ברשות החברה ו/או יועבר לחברה ע"י צדדים שלישיים בהתאם להוראות הדין וזאת לצורך מתן השירותים, לרבות הליכי אימות וחיתום.

 1. נתונים אנונימיים: בעת השימוש באפליקציה, ו/או באתר, ו/או בשירותי החברה, אפליצ'ק אוספת נתונים אנונימיים, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של אפליצ'ק. הנתונים אנונימיים כוללים מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, דגם, חומרה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה ו/קו באתר ו/או בשירותי החברה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושים בדפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. מידע זה נאסף על מנת לפלח ולשפר את האתר וחווית המשתמש, וכן לספק את שירותי החברה.
 2. נתונים טכניים: בעת השימוש באפליקציה, ו/או באתר, ו/או בשירותי החברה, אפליצ'ק אוספת עוד נתונים, כגון מספר מזהה של המכשיר, כתובת IP /Advertising /ID / IDFA / UDID, נתוני מיקום על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS.

החברה רשאית לעשות שימוש בנתונים אנונימיים וכן בנתונים הטכניים ולשתף אותו עם צדדים שלישיים, וכן לצרכים פנימיים ואינטרסים מסחריים של החברה, לצורך שיפור ושיפור האתר והשרות, סטטיסטיקה, שיווק, ניתוח עסקי וניתוחי שיווק, וכן לשפר את החוויה של המשתמש עם האתר.

המשתמש רשאי להפסיק את איסופו של מידע סטטיסטי וטכני מסוים דרך ההגדרות במכשירו. למידע על הפסקת איסופו של מידע כאמור דרך האפליקציה אשר הותקנה במכשיר Android ראה: https://support.google.com/ads/answer/2662922. למידע על הפסקת איסופו של מידע כאמור דרך האפליקציה אשר הותקנה במכשיר iOS ראה: https://support.apple.com/en-il/HT205223.

 

הסכמת המשתמש

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר החברה או באפליקציית החברה (יחד יכונו להלן: "התנאים"). כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ו/או שנאסף במסגרת שימושך בשירותי החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • שיתוף המידע על פי דרישת המשתמש ו/או הסכמתו ו/או בכדי לספק למשתמש שירות שהתבקש על ידו ו/או נרשם אליו. יצוין כי, כאשר החברה משתפת מידע עם צד שלישי בהסכמת המשתמש או לבקשתו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי.
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות שירותי החברה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • שיתוף המידע במידה הנדרשת עם צדדים שלישיים ו/או חברות קשורות (חברות אם, חברות בת, חברות הקבוצה וכדומה) אשר מספקים שירותים עבור החברה (כגון רשויות, סיוע שיווקי, שרתים, שירות לקוחות, גביית כספים, עריכת חשבונות, פונקציונליות שירות ותמיכה, ספקי שירות שליחויות). לצדדים שלישיים אלה אסור להשתמש במידע האישי לכל מטרה מלבד מתן השירותים המבוקשים והחברה תנקוט באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע המועבר לאותם צדדים שלישיים על ידי החברה. ואולם, החברה אינה אחראית לפעילותו של הצד השלישי ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך. שיתוף המידע יתבצע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כלומר, בהתאם לצו בית המשפט ועוד) וכן שיתוף המידע במידה הנדרשת בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ואו מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 • שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לאכוף את מדיניות החברה והתנאים, לרבות על מנת לזהות, למנוע או לנקוט פעולה כנגד פעולות המנוגדות להוראות כל דין וכן במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • שיתוף המידע במקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ו/או במקרה של מיזוג ו/או רכישת החברה ו/או ארגון במסגרת תאגיד אחר. בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

משך שמירת המידע וזכויות המשתמש

החברה רשאית לתקן, לעדכן או למחוק ולהסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה. החברה מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. על כן, המשתמש רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות או לעדכן מידע מסוים באמצעות כניסה לאזור האישי.

זכות למחיקת מידע. אם במידה והמידע אשר שמור אצל החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגרי החברה. בנוסף, המשתמש רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות, לעדכן או לבקש למחוק מידע אישי מסוים ביחס למשתמש אשר נמצא אצל החברה ע"י פנייה מתאימה לחברה ויצירת קשר עם החברה בכתובת הדואר האלקטרוני: info@appli-check.co.il.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@appli-check.co.il  , או באמצעות פקס מס': 08-9935782 
או בדואר רגיל אל: אפליצ'ק בע"מ, עומרים 9, עומר, מיקוד: 8496500

משך שמירת המידע. במידה ולא התקבלה בקשה מהמשתמש למחוק ו/או לשנות את המידע כאמור לעיל ו/או למחוק או לבטל את חשבון המשתמש, החברה תחזיק במידע האמור למשך התקופה הנדרשת לצורך מתן השירותים, לעמוד בהתחייבויותיה של החברה, לנהל את עסקיה, לאכוף את הסכמיה ולהגן על עצמה במקרה של מחלוקת משפטית וכן בהתאם לדרישות הוראות הדין הרלוונטי. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, החברה משתפת את המידע עם צדדים שלישיים. על כן, המשתמש מודע ומאשר בזאת כי, במידה ויבקש מהחברה למחוק את המידע האישי לגביו, ימחק המידע אשר מוחזק על ידי החברה ובשליטתה בלבד. החברה רשאית לסרב לבקשות של משתמש כאמור, במידה ואלו הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים ו/או בקשות אשר ביצוען דורש מאמץ טכני חריג ושאינו סביר או שאינן מעשיות ו/או בקשות, אשר לשיקול דעתה הסביר של החברה, עשויות לסכן את פרטיותם של אחרים.

יצוין כי, חשבון משתמש אשר מבוטל ונמחק לאור בקשת המשתמש, לא ניתן יהיה לשחזור ויהיה על המשתמש להירשם בשנית וליצור חשבון משתמש חדש, במידה ויבקש להשתמש בשירותי החברה.

 

Cookies; פרסומות של צדדים שלישיים

 אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

בנוסף, החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

יובהר, כי אפליצ'ק אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש,  קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באפליקציה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באפליקציה ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ועושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע, לרבות הצפנת המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

יש לציין כי המידע עשוי להיות מעובד או מאוחסן הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותי החברה, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

 

הגבלת גיל וכשירות

השימוש בשירותי החברה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים ולקבל את שירותי החברה. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותי החברה, לרבות להתקין את האפליקציה ו/או להיכנס לאתר החברה ו/או להשתמש בכל שירות המוצע באתר החברה ו/או באפליקציה וכן להסיר את התקנה האפליקציה, במידה והותקנה. החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה.

 

מיזוג; התארגנות מחדש

אם אפליצ'ק תארגן את האפליקציה במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שאפליצ'ק תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, הכול באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע שנאגר אודותיך באפליקציה, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של אפליצ'ק.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר ובאפליקציה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האפליקציה ו/או האתר.

 

עודכן לאחרונה: 28.10.2018

 

יצירת קשר

אפליצ'ק בע"מ, ח.פ. 515537413

כתובת: עומרים 9, פארק תעשיות עומר, ישראל.

טלפון: 9037*

כתובת דוא"ל: info@appli-check.co.il

אתר האינטרנט: www.appli-check.co.il