הסכם משתמשי קצה באפליקציית אפליצ'ק

 

הסכם משתמשי קצה באפליקציית אפליצ'ק

 

חשוב - יש לקרוא את תנאי הסכם משתמשי קצה ("ההסכם") בעיון לפני השימוש באפליקציית אפליצ'ק ("האפליקציה"), אשר מתווספים לתנאים הקבועים באתר בכתובת: appli-check.co.il ("האתר").  השימוש בשירותים (כפי שיוגדר להלן) באפליקציה ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

הנך מאשר כי הסימון "אני מסכים" ולחיצה על הכפתור בעמוד ההרשמה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאיהם, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אפליצ'ק בע"מ, ח.פ 515537413, מרח' העומרים 9, עומר, ישראל ("אפליצ'ק", "החברה") ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולתנאים של האתר.

אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באפליקציה (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

בכפוף לדין החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

 

תנאים כלליים

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באפליקציה ("המשתמש", "הנך" או "אתה").

השימוש באפליקציה מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או עדיין לא מלאו לך 18, אנא לחץ על כפתור "ביטול" ו/או הימנע מלהתקין את האפליקציה.

יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל טלפון סלולארי או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ("מכשיר חכם"). 

 

הרשמה לאפליקציה

על מנת לעשות שימוש בשירותים המופיעים באפליקציה, על המשתמשים לבצע רישום לאפליקציה. בכדי להירשם לאפליקציה תתבקש לספק לאפליצ'ק מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, תעודת הזהות (או ח.פ במקרה של חברה), פרטי כרטיס אשראי, כתובת למשלוח דואר, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, ומספר טלפון. יובהר כי כניסה לאזור האישי תתבצע באמצעות שם משתמש וקוד סודי אשר תבחר בעת ההרשמה לאפליקציה.

הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אשר נמסר לה כאמור בסעיף זה מפורטים בסעיף מדיניות הפרטיות להלן ("מדיניות הפרטיות").

הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך כפי שהוגדרו לעיל, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הינך מתחייב לשמור את שם המשתמש והקוד הסודי שנמסרו לך בסודיות ולוודא כי רק אתה עושה בהם שימוש. כל שימוש בשם המשתמש והקוד הסודי על ידי כל אדם או צד שלישי הינם באחריותך והבלעדית.

אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באפליקציה, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאפליצ'ק יסוד סביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

השירותים

האפליקציה מאפשרת למשתמש, באמצעות ממשק ידידותי ונוח לתפעול, לקבל את השירותים להלן  דרך המכשיר החכם ("השירותים"):

בדיקת צ'ק: האפליקציה מציעה למשתמש בדיקת צ'קים ובדיקת החשבונות מהם ניתנו הצ'קים, אשר ניתנים למשתמש במהלך עסקיו הרגיל על ידי לקוחותיו ("בדיקת צ'ק"). בדיקת הצ'ק מקיפה שורה של בחינות המבוצעות online, שאינן מהוות דירוג כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014, וכוללת את הדברים הבאים: (א) היעדר הליכי פשיטת רגל והעדר תיקים בהוצאה לפועל של מושך השיק ;(ב) העדר הגבלות מבנק ישראל; וכן (ג) מידע אודות מכתבי התראה ושיקים מסורבים מבנקים וחברות כרטיסי אשראי. יובהר, כי ממצאי בדיקת הצ'ק מוגבלים לתאריך ושעת הבדיקה בלבד, ואפליצ'ק לא תהא אחראית לכל שינוי בסטטוס חשבון לקוח ממנו ניתן הצ'ק לאחר תאריך ו/או שעת הבדיקה.

 

זיכוי בסכומי צ'קים חוזרים: אפליצ'ק מציעה למשתמש אפשרות לקבלת אופציה להבטחת פירעון הצ'ק, אשר ניתן למשתמש במהלך עסקיו הרגיל על ידי לקוחותיו ("האופציה"). שירותי האופציה יינתנו על-ידי ובאמצעות מ.ג פאי פתרונות מימון בע"מ, ח.פ. 515065316 ("פאי"). האופציה ניתנת למימוש על ידי המשתמש בהתקיימם של התנאים המצטברים הבאים: (א) לגבי צ'קים שנבדקו על ידי אפליצ'ק ואושרו כצ'קים שבדיקתם עברה בהצלחה ("צ'ק מאושר"), (ב) לגבי צ'קים מאושרים בהם הוסיף המשתמש את פאי כנפרע נוסף בצ'ק, (ג) במקרה שבו הוצג הצ'ק המאושר לפירעון על ידי המשתמש וחזר כבלתי נפרע, (ד) בכפוף לחריגים המצויינים להלן. האופציה תמומש בד בבד עם מסירת הצ'ק על ידי המשתמש לפאי וכנגד תמורת מימוש האופציה שתהיה בסכום המצוין בצ'ק המאושר. בד בבד עם מימוש האופציה, מסירת הצ'ק המאושר לידי פאי ותשלום מחיר המימוש על ידי פאי, יעבור הצ'ק לבעלותה המלאה של פאי, אשר תהיה הבעלים הבלעדיים של הצ'ק וכל הזכויות הקשורות בו. מובהר כי פאי אינה מחויבת לאשר למשתמש את הבקשה לקבלת האופציה, וכי אישור הבקשה למתן האופציה למשתמש יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פאי, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 

ניכיון צ'קים: אפליצ'ק מציעה למשתמש אופציה לקבלת שירות ניכיון צ'קים ("שירותי הניכיון"). שירותי הניכיון ניתנים על ידי ובאמצעות פאי. על מנת לקבל את שירותי הניכיון, על המשתמש ללחוץ על כפתור שירותי הניכיון המופיע באפליקציה, ולאחר קבלת אישור עקרוני למתן שירותי הניכיון, נציג מטעם פאי יצור קשר עם המשתמש לפרטים נוספים. מובהר כי שירותי הניכיון יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של פאי. כמו כן מובהר כי אפליצ'ק לא תהיה אחראית לשירותים שיינתנו, ככל שיינתנו, על-ידי פאי, או כל עניין אחר הקשור בהתקשרות המשתמש עם פאי וכל העניינים האלו יהיו באחריות פאי בלבד וכן פאי לא תהיה אחראית על מתן השירותים של אפליצ'ק לפי תנאי שימוש אלו ובכלל. 

 

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב ומצהיר כי:

לא יבצע כל שינוי בצ'ק לאחר אישורו ע"י אפליצ'ק.

הוא יידע כל לקוח קצה (חדש ו/או קיים) כי: (א) הוא עושה שימוש בשירותי אפליצ'ק במסגרת ההתקשרות עם אותו לקוח קצה; ו- (ב) אפליצ'ק שומרת על הזכות לבדוק את ההיסטוריה הפיננסית של אותו לקוח קצה במאגרי המידע הרלוונטיים במסגרת מתן השירותים למשתמש.

המשתמש מתחייב שלא יעביר לאפליצ'ק ו/או לפאי במודע ו/או בעצימת עיניים מידע שאינו נכון ו/או אינו אמיתי ו/או ינסה להעביר בשירותי האפליקציה צ'קים אשר חשודים בעיניו כצ'קים אשר משמשים למעשה עוקץ או הונאה (עסקה בה הלקוח, מבצע רכישת הונאה שאינו מתכוון לשלם בגינה) ו/או שאינם במהלך עסקיו הרגיל.

המשתמש מתחייב שלא לנסות לגבות את סכום הצ'ק ישירות מהלקוח בכל מקרה בו יממש את האופציה.

במקרה והמשתמש רכש את הזכות לאופציה, יודיע המשתמש לפאי באופן מיידי על כל תשלום שהתקבל אצלו בגין הצ'ק וככל שיידרש יעביר לידי פאי תשלום כנ"ל.

במקרה והמשתמש רכש את הזכות לאופציה, יעשה המשתמש את מירב המאמצים לסייע לפאי בגביית הצ'ק, בעת הצורך וככל שיידרש, באמצעות מסירת מידע ומסמכים, מתן תצהירים והופעה בפני הרשויות המוסמכות לרבות בדיונים שיתקיימו ברשויות ההוצאה לפועל ובבתי המשפט.

אם המשתמש הוריד את האפליקציה מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("מפיץ"), יתכן שהשימוש באפליקציה כפוף גם לתנאי שימוש של אותו מפיץ. אתה מאשר כי לפני הורדת האפליקציה הייתה לך הזמנות לקרוא ולהבין את תנאי השימוש של המפיץ, והנך מסכים להם. הנך מצהיר שאתה לא מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין הרלוונטי מלהשתמש באפליקציה. אם אתה מנוע מלהצהיר הצהרה כאמור, אסור לך להתקין ו/או להשתמש באפליקציה.

 

תשלום בגין השירותים

בדיקת צ'ק: עבור בדיקת צ'ק, ישלם המשתמש עמלה בסך 19 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, בגין בדיקת כל צ'ק. אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות להציע תוכניות תשלום נוספות עבור בדיקת צ'ק לבחירת המשתמש.

האופציה: עבור הענקת האופציה למשתמש, ישלם המשתמש עמלה חד פעמית בשיעור של  2% מסכום כל צ'ק בתוספת מע"מ כחוק.

שירותי הניכיון: סכום העמלה עבור שירותי הניכיון יהא כאמור בחוזה ההתקשרות עם פאי.

מיסים: למען הסר ספק, כל המחירים המצוינים בהסכם זה בגין השירותים המוצעים באפליקציה אינם כוללים מע"מ.

מדיניות מחירים: מחיר השירותים אשר המשתמש יחויב בו הנו המחיר המצוין באפליקציה במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר השירותים המפורטים באפליקציה, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על שירותים שאושרו על ידי אפליצ'ק לפני השינוי, גם אם טרם סופקו.

קבלות: לאחר התשלום עבור השירותים, החברה תשלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש קבלה הכוללת: שם, מספר הזהות והכתובת של החברה;

 עיקרי השירות; מחיר השירותים ותנאי התשלום; תנאים כאמור בסעיף ‏6; מידע בדבר האחריות לשירותים;

 

 

ביטול השירותים

עלי ידי המשתמש:

בדיקת צ'ק: במידה ומשתמש רכש מספר בדיקות צ'קים, המשתמש יהא רשאי לבטל את הבדיקות  שלא בוצעו ולקבל החזר כספי בגובה התמורה היחסית הנותרת בגין הבדיקות שלא בוצעו. יובהר כי מתוך ההחזר הכספי ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה התשלום המוחזר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

האופציה: משתמש רשאי לבטל את האופציה ולקבל החזר כספי: (א) בתוך ארבעה עשר יום מיום רכישת השירות, ובלבד שלא הגיע זמן הפירעון של אף אחד מן הצ'קים עליהם ניתן התשלום (זולת דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העמלה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם); או (ב) לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם לתאריך הפירעון הנקוב בצ'ק (זולת דמי ביטול בשיעור של 50% מגובה העמלה).

שירותי ניכיון: ביטול שירותי הניכיון יהא כאמור בחוזה ההתקשרות עם פאי עבור שירותי ניכיון.

 

על ידי אפליצ'ק:

האופציה: במקרה בו משתמש הודיע על רצונו לממש את האופציה, ואפליצ'ק העניקה את האופציה למשתמש בהתאם לתנאי השימוש, ולאחר מכן התברר כי אחד המקרים הבאים אירע, תבוטל האופציה והמשתמש ישיב לאפליצ'ק לאלתר את סכום הצ'ק בו זוכה חשבונו, ככל שכבר זוכה, ואם טרם זוכה חשבונו של המשתמש בסכום כלשהו על ידי פאי, פאי לא תהיה חייבת לרכוש מאת המשתמש את הצ'ק הרלוונטי:

המשתמש לא קיבל אישור מאפליצ'ק כי הצ'ק מאושר ו/או פרטי הצ'ק (לרבות סכום הצ'ק) שונים בפועל מפרטי הצ'ק כפי שהועברו ונבדקו על ידי אפליצ'ק. ספרי החברה ומערכות החברה ישמשו הוכחה לכאורה לגבי פרטי הצ'ק שהועבר והאם החברה נתנה מספר בדיקה לצ'ק;

ההודעה על מימוש האופציה לא הגיע לאפליצ'ק תוך 3 ימי עסקים ממועד הפירעון של הצ'ק, והצ'ק המאושר לא הועבר לידי פאי בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה על מימוש האופציה. לעניין זה מועד הפירעון של הצ'ק יהיה המוקדם בין מועד הפירעון של הצ'ק כפי שהוקלד בעת העברת נתוני הבקשה לאופציה על ידי המשתמש לבין מועד הפירעון הרשום על גבי הצ'ק;

הצ'ק לא הופקד במועד הפירעון הרשום על גבי הצ'ק;

הצ'ק לא כובד בשל הצגתו לבנק בטרם זמנו;

הצ'ק לא כובד בשל סיבות טכניות (אין התאמה בין ספרות למילים, חסרה חתימה, חסר הסב וכדומה);

חתימת ההסבה על הצ'ק חסרה (באופן מלא או חלקי) או שהחתימה אינה של הלקוח; משתמש שהעלה צ'ק להבטחת פירעון עם פרטים חסרים כגון: תאריך, חתימה או אי הסבתו לפקודת פאי.

הצ'ק בוטל ע"י הלקוח, בין היתר, בשל טענה על מעשה ו/או מחדל של המשתמש ביחסיו עם הלקוח, לרבות טענת כשלון תמורה ו/או טענת אי התאמה;

הצ'ק לא כובד כתוצאה מהיותו גנוב ו/או כתוצאה מעשיית שימוש בו ללא הרשאה או שלא בהתאם לה או שימוש במסמך מזויף או כהתחזות לאדם אחר, כמוצהר ע"י הלקוח בעל הצ'ק ו/או על ידי הבנק עליו משוך הצ'ק, על פי העניין;

הצ'ק לא כובד מסיבות אחרות שאינן אכ"מ (אי כיסוי מספיק), פשיטת רגל או חדלות פירעון.

בכל מקרה אחר בו פאי תהא מנועה ע"פ דין ו/או החלטה שיפוטית ו/או החלטה מנהלית מלחייב את הלקוח בגין צ'ק כלשהו שמסר למשתמש, או שתהא מחויבת ע"פ דין להחזיר ללקוח סכומים שנגבו מהלקוח ושולמו למשתמש מסיבה הנובעת ממעשה או מחדל של המשתמש.

שירותי ניכיון: ביטול שירותי הניכיון יהא כאמור בחוזה ההתקשרות עם פאי.

 

רישיון שימוש באפליקציה

רישיון: אפליצ'ק מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר חכם שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי השימוש. אפליצ'ק שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת תנאי השימוש במפורש.

מגבלות: הנך מתחייב שלא: (i) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה לתוך תוכנה או אפליקציה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה; (iv) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה, (v) להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן הכלולות בתוך או מופיעות על האפליקציה או על כל עותק ממנה; ו/או (vi) להשתמש בשם אפליצ'ק, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מאפליצ'ק.

שדרוגים: אפליצ'ק עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאי שימוש אלה יחולו על כל השדרוגים כאמור.

סיום הרישיון: ניתן לסיים את הרשיון בכל עת באמצעות מחיקת האפליקציה מהמכשיר החכם. רישיון השימוש באפליקציה יפוג אוטומטית אם תפר תנאי כלשהו מתנאיו, ובמקרים אלו יעמדו לרשות אפליצ'ק כל הסעדים הקיימים על פי דין לרבות, הפסקה מיידית של כל השירותים אשר נרכשו על ידך במסגרת האפליקציה. בכל מקרה של סיום רישיון השימוש באפליקציה, תבצע מיד את הפעולות הבאות:

תחדל משימוש באפליקציה, וכן תסיר את האפליקציה מכל המכשירים החכמים בהם מותקנת האפליקציה וכל אמצעי האחסון האחרים שברשותך, ותשמיד את כל עותקי האפליקציה שברשותך או אשר בשליטתך. אם אפליצ'ק תבקש זאת, אזי, תוך שלושה (3) ימים תאשר כי השמדת את כל העותקים החלקיים והמלאים של האפליקציה וכל חומר נלווה אשר סופק על ידי אפליצ'ק או מי מטעמה.

התנאים שכותרתם  "תנאים כלליים", "העדר מצגים", "הגבלת אחריות", "קניין רוחני", "שיפוי", "הסבה", "תנאי שימוש של אפל" ו-"שונות", וכן סעיף זה, יעמדו בתוקפם גם לאחר סיומו של הרישיון, תהא סיבת הסיום אשר תהא.

 

היעדר מצגים

אפליצ'ק מספקת את האפליקציה וכן כל מוצר, מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האפליקציה כמות שהם ("AS IS"), ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או פאי ו/או מי מטעמה בגין השירותים, נכונותם, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיה של האפליקציה, מגבלות או התאמת האפליקציה והשירותים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך. אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אפליצ'ק בגין האמור לעיל. השימוש באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אפליצ'ק אינה מתחייבת לכך שהשימוש באפליקציה (לרבות השירותים המוצעים בה) יהיה בלתי נתון להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אפליצ'ק, זמין בכל עת, נקי משגיאות ו/או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באפליקציה יתוקן, ואפליצ'ק לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אפליצ'ק אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באפליקציה או שיוצעו בה יוסיפו להיות מוצעים. אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאפליקציה מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, ללא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אפליצ'ק ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

הגבלת אחריות

אפליצ'ק ו/או פאי לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשירותים, שימוש באפליקציה או להעדר אפשרות להשתמש בה, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם אפליצ'ק קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של אפליצ'ק (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באפליקציה, לא תהיה גבוהה מסכום הזמנת השירותים הרלוונטית לקרות הנזק (ובהיעדר הזמנה רלוונטית, סכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש).

ידוע למשתמש כי אפליצ'ק הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי אפליצ'ק מסתמכת על כך.

 

קניין רוחני

תנאי השימוש מקנים למשתמש רישיון שימוש בלבד באפליקציה, אשר אינו מהווה מכירה של האפליקציה בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באפליקציה (ובכלל זה עיצוב האפליקציה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה הייחודית והבלעדית לחברה) ובכל עותקיה וביחס אליהם שייכות אך ורק לחברה, חברות קשורות שלה  ו/או לשותפיה.

 

כל המידע המופיע על גבי האפליקציה נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. 

 

העדר תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני office@appli-check.co.il ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

מדיניות הפרטיות

אפליצ'ק מייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמשים באפליקציה. מדיניות הפרטיות עוסקת, בין השאר, בנתונים והמידע האישי שנמסרו על ידך, ועל האופן שבו משתמשת אפליצ'ק במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או נאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה, נמצאת לעיונך בלינק הבא: https://appli-check.co.il/privacy_policy הנך מאשר ומסכים כי בעצם הרשמתך לאפליקציה,  אתה מאפשר לנו לעשות שימוש במידע האישי אשר נמסר לנו על ידך ו/או נאסף במסגרת השימוש באפליקציה בהתאם למדיניות פרטיות.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את אפליצ'ק ו/או פאי, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד (סביר) והוצאות משפט - עקב (א) הפרת תנאי שימוש אלה; (ב) הפרת החוק על ידך ; (ג) תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מחומרים שמסרת לפרסום באפליקציה; ו/או (ד) כתוצאה משימוש אחר שביצעת באפליקציה.

 

הסבה

רישיון זה ניתן לך באופן אישי, ואינך רשאי להסב או להעביר אותו בלא אישורה הכתוב והמפורש של אפליצ'ק. כל הסבה בניגוד לאמור לעיל תהא חסרת כל תוקף.

 

תנאי שימוש של אפל

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות אי-טיונס: מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין אפליצ'ק, ולא עםInc.  Apple ("אפל"); (ii) אפליצ'ק ו/או שותפיה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (iii) אפליצ'ק האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (v)  אפליצ'ק הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על אפליצ'ק כספק של האפליקציה; (vii) אתה מאשר כי אפליצ'ק ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (viii) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני;(ix) , אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS

אתה מצהיר ומתחייב כי:(i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ii)  אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

 

שונות

אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

עודכן לאחרונה: אפריל, 2019