תקנון

הסכם משתמשי קצה באפליקציית אפליצ'ק

יש לקרוא את תנאי הסכם משתמשי קצה ("ההסכם") בעיון לפני השימוש באפליקציית אפליצ'ק ("האפליקציה"), אשר מתווספים לתנאים הקבועים באתר בכתובת: appli-check.co.il ("האתר").  השימוש בשירותים (כפי שיוגדר להלן) באפליקציה ובכלל זה בתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). הנך מאשר כי הסימון "אני מסכים" ולחיצה על הכפתור בעמוד ההרשמה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאיהם, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אפליצ'ק בע"מ, ח.פ 515537413, מרח' העומרים 9, עומר, ישראל ("אפליצ'ק", "החברה") ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולתנאים של האתר. אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באפליקציה (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון). בכפוף לדין החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

 

תנאים כלליים

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באפליקציה ("המשתמש", "הנך" או "אתה"). השימוש באפליקציה מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או עדיין לא מלאו לך 18, אנא לחץ על כפתור "ביטול" ו/או הימנע מלהתקין את האפליקציה. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל טלפון סלולארי או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ("מכשיר חכם"). 

1.    רישיון

1.1.     רישיון: אפליצ'ק מעניקה לבית העסק רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר חכם שבבעלותו או בשליטתו, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם ("הרישיון"). יובהר כי אפליצ'ק שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במפורש במסגרת ההסכם. 
1.2.    מגבלות: בית העסק מתחייב שלא הוא או מי מטעמו: (i) ישתמש, ישנה או ישלב את האפליקציה לתוך תוכנה או אפליקציה אחרת, או יצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; (ii) ימכור, יתן רישיון (או רישיון משנה), יחכיר, ימחה, יעביר, ימשכן או ישתף בזכויות הלקוח על פי הסכם זה כל אדם אחר; (iii) יעתיק, יפיץ או ישעתק את האפליקציה; (iv) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה, (v) להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן הכלולות בתוך או מופיעות על האפליקציה או על כל עותק ממנה; ו/או (vi) להשתמש בשם אפליצ'ק, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מאפליצ'ק.
1.3.    שדרוגים: אפליצ'ק עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה בית העסק משתמש. יובהר כי בית העסק בחתימתו מטה נותן את הסכמתו לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי הסכם זה יחול על כל השדרוגים כאמור.

2.    הרשמה לאפליקציה

2.1.    על מנת לעשות שימוש בשירותים המופיעים באפליקציה, על בית העסק לבצע רישום לאפליקציה. בכדי להירשם לאפליקציה תתבקש לספק לאפליצ'ק מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכללו, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש מטעם בית העסק, ח.פ, פרטי כרטיס אשראי, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר האלקטרוני, ומספר טלפון. 
2.2.    הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אשר נמסר לה כאמור בסעיף ‎1 זה מפורטים בסעיף ‎13 להלן ("מדיניות הפרטיות").
2.3.    בית העסק מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיו כפי שהוגדרו לעיל, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הינך מתחייב לשמור את שם המשתמש והקוד הסודי שנמסרו לך בסודיות ולוודא כי רק אתה עושה בהם שימוש. כל שימוש בשם המשתמש והקוד הסודי על ידי כל אדם או צד שלישי הינם באחריותך והבלעדית. 
2.4.    אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים הניתנים לבית העסק באמצעות האפליקציה, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לאפליצ'ק יסוד סביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

3.    השירותים

אפליצ'ק, דרך האפליקציה מאפשרת לבית העסק, באמצעות ממשק ידידותי ונוח לתפעול, לקבל את השירותים להלן (להלן "השירותים"):
3.1.    בדיקת צ'ק: האפליקציה מציעה לבית העסק בדיקת צ'קים ובדיקת החשבונות בנק מהם ניתנו הצ'קים, אשר ניתנים לו במהלך עסקיו הרגיל על ידי לקוחותיו (להלן "בדיקת צ'ק"). בדיקת הצ'ק מקיפה שורה של בחינות המבוצעות online, שאינן מהוות דירוג כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014, וכוללת את הדברים הבאים: (א) היעדר הליכי פשיטת רגל והעדר תיקים בהוצאה לפועל של מושך השיק ;(ב) העדר הגבלות מבנק ישראל; וכן (ג) מידע אודות מכתבי התראה ושיקים מסורבים מבנקים וחברות כרטיסי אשראי. (ד)החזרות של הוראות קבע מחברות תשתית יובהר, כי ממצאי בדיקת הצ'ק מוגבלים לתאריך ושעת הבדיקה בלבד, ואפליצ'ק לא תהא אחראית לכל שינוי בסטטוס חשבון לקוח ממנו ניתן הצ'ק לאחר תאריך ו/או שעת הבדיקה. 

3.2.    אופציה להבטחת פירעון צ'קים: אפליצ'ק מציעה לבית העסק אפשרות לקבלת אופציה להבטחת פירעון צ'קים, אשר ניתנים לו במהלך עסקיו הרגיל על ידי לקוחותיו ("האופציה"). האופציה ניתנת למימוש על ידי בית העסק בהתקיימם של התנאים המצטברים הבאים: (א) לגבי צ'קים שנבדקו על ידי אפליצ'ק ואושרו כצ'קים שבדיקתם עברה בהצלחה (להלן: "צ'ק מאושר"), (ב) לגבי צ'קים מאושרים בהם הוסיף בית העסק את אפליצ'ק כנפרע נוסף בצ'ק, (ג) במקרה שבו הוצג הצ'ק המאושר לפירעון על ידי בית העסק וחזר כבלתי נפרע, (ד) בכפוף לחריגים המצוינים להלן. האופציה תמומש בד בבד עם מסירת הצ'ק על ידי בית העסק לאפליצ'ק וכנגד תמורת מימוש האופציה שתהיה בסכום המצוין בצ'ק המאושר. בד בבד עם מימוש האופציה, מסירת הצ'ק המאושר לידי אפליצ'ק ותשלום מחיר המימוש על ידי אפליצ'ק, יעבור הצ'ק לבעלותה המלאה של אפליצ'ק, אשר תהיה הבעלים הבלעדיים של הצ'ק וכל הזכויות הקשורות בו. מובהר כי אפליצ'ק אינה מחויבת לאשר לבית העסק את הבקשה לקבלת האופציה, וכי אישור הבקשה למתן האופציה לבית העסק יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אפליצ'ק.

3.3.    ניכיון צ'קים: אפליצ'ק מציעה לבית העסק אופציה לקבלת שירות ניכיון צ'קים (להלן "שירותי הניכיון"). שירותי הניכיון ניתנים על ידי חברת מ.ג פאי פתרונות מימון בע"מ ("חברת שירותי הניכיון"). על מנת לקבל את שירותי הניכיון, על בית העסק ללחוץ על כפתור שירותי הניכיון המופיע באפליקציה, ולאחר קבלת אישור עקרוני למתן שירותי הניכיון, נציג מטעם חברת שירותי הניכיון יצור קשר עם הלקוח  לפרטים נוספים. מובהר כי שירותי הניכיון יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של חברת שירותי הניכיון. כמו כן מובהר כי אפליצ'ק לא תהיה אחראית על השירותים של חברת שירותי הניכיון או כל עניין אחר הקשור בהתקשרות בית העסק עם חברת שירותי הניכיון וכל העניינים האלו יהיו באחריות חברת שירותי הניכיון בלבד וכן חברת שירותי הניכיון לא תהיה אחראית על מתן השירותים של אפליצ'ק לפי תנאי שימוש אלו ובכלל. 

4.    התחייבויות בית העסק

בית העסק מתחייב ומצהיר כי: 
4.1.    לא יבצע כל שינוי בצ'ק לאחר אישורו ע"י אפליצ'ק. 
4.2.    בית העסק מתחייב שלא יעביר לאפליצ'ק במודע ו/או בעצימת עיניים מידע שאינו נכון ו/או אינו אמיתי ו/או ינסה להעביר בשירותי האפליקציה צ'קים אשר חשודים בעיניו כצ'קים אשר משמשים למעשה עוקץ או הונאה (עסקה בה לקוח מבצע רכישת הונאה שאינו מתכוון לשלם בגינה) ו/או שאינם במהלך עסקיו הרגיל.
4.3.    בית העסק מתחייב שלא לנסות לגבות את סכום הצ'ק ישירות מהלקוח שלו בכל מקרה בו יממש את האופציה. 
4.4.    ע"פ סעיף 33 לחוק נתוני האשראי, בית העסק מתחייב ליידע את לקוחות הקצה שלו כי הוא עושה שימוש בשירותי אפליצ'ק בע"מ ו/או מ.ג פאי פתרונות מימון בע"מ וזו שומרת על הזכות להגיש בקשה של חיווי אשראי של אותו לקוח קצה למאגרי המידע של בנק ישראל במסגרת מתן השירותים למשתמש.
4.5.     במקרה ובית העסק רכש את הזכות לאופציה, יודיע לאפליצ'ק באופן מידי על כל תשלום שהתקבל על ידו בגין הצ'ק וככל שיידרש יעביר לידי אפליצ'ק תשלום כנ"ל. 
4.6.    במקרה ובית העסק רכש את הזכות לאופציה, יעשה בית העסק את מירב המאמצים לסייע לאפליצ'ק בגביית הצ'ק, בעת הצורך וככל שיידרש, באמצעות מסירת מידע ומסמכים, מתן תצהירים והופעה בפני הרשויות המוסמכות לרבות בדיונים שיתקיימו ברשויות ההוצאה לפועל ובבתי המשפט.
4.7.    אם בית העסק הוריד את האפליקציה מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("מפיץ"), יתכן שהשימוש באפליקציה כפוף גם לתנאי שימוש של אותו מפיץ. הלקוח מאשר כי לפני הורדת האפליקציה הייתה לו או למי מטעמו הזדמנות לקרוא ולהבין את תנאי השימוש של המפיץ, ומסכים להם. בית העסק מצהיר כי אינו מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין הרלוונטי מלהשתמש באפליקציה. אם בית העסק או מי מטעמו מנוע מלהצהיר הצהרה כאמור, אין להתקין ו/או להשתמש באפליקציה.
4.8.    האופציה: עבור הענקת האופציה לבית העסק, ישלם בית העסק עמלה חד פעמית מסכום כל צ'ק בתוספת מע"מ כחוק (כאמור בבקשת ההצטרפות). 
4.9.    שירותי הניכיון: סכום העמלה עבור שירותי הניכיון יהא כאמור בחוזה ההתקשרות עם חברת שירותי הניכיון.
4.10.    מיסים: למען הסר ספק, כל השירותים המוצעים באפליקציה אינם כוללים מע"מ. 

5.    תשלום בגין השירותים

כלל התשלומים בגין שירותי הבטחת הפירעון יופיעו בבקשת ההצטרפות עליה חתום בית העסק המהווה כנספח מחייב ובלתי נפרד מהסכם זה.
אפליצ'ק תהא רשאית לשנות את העמלות המופיעות בבקשת ההצטרפות בהתאם לשיקול דעתה, בהודעה מראש לבית העסק

6.    ביטול השירותים

6.1.    עלי ידי הבית העסק: 
6.1.1.    האופציה: בית העסק רשאי לבטל את האופציה ולקבל החזר כספי רק באותו יום עסקים אשר ביצע  את הבטחת פירעון הצ'ק
6.1.2.    שירותי ניכיון: ביטול שירותי הניכיון יהא כאמור בחוזה ההתקשרות עבור שירותי ניכיון.
6.2.    על ידי אפליצ'ק:
6.2.1.    האופציה: במקרה בו בית העסק הודיע על רצונו לממש את האופציה, ואפליצ'ק העניקה את האופציה לבית העסק בהתאם להסכם זה, ולאחר מכן התברר כי אחד המקרים הבאים אירע, תבוטל האופציה ובית העסק ישיב לאפליצ'ק לאלתר את סכום הצ'ק בו זוכה חשבונו, ככל שכבר זוכה, ואם טרם זוכה חשבונו של בית העסק בסכום כלשהו על ידי אפליצ'ק,  אפליצ'ק לא תהיה חייבת לרכוש מבית העסק את הצ'ק הרלוונטי:
6.2.1.1.    בית העסק לא קיבל אישור מאפליצ'ק כי הצ'ק מאושר ו/או פרטי הצ'ק (לרבות סכום הצ'ק) שונים בפועל מפרטי הצ'ק כפי שהועברו ונבדקו על ידי אפליצ'ק. ספרי החברה ומערכות החברה ישמשו הוכחה לכאורה לגבי פרטי הצ'ק שהועבר והאם החברה נתנה מספר בדיקה לצ'ק;
6.2.1.2.    בית העסק לא פעל כאמור בסעיף 4.
6.2.1.3.    ההודעה על מימוש האופציה לא הגיעו לחברה, תוך 3 ימי עסקים ממועד הפירעון של הצ'ק, וכי פלט הצ'ק המאושר לא הגיע לידי החברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה על מימוש האופציה. לעניין זה מועד הפירעון של הצ'ק יהיה המוקדם בין מועד הפירעון של הצ'ק כפי שהוקלד בעת העברת נתוני הבקשה לאופציה על ידי בית העסק לבין מועד הפירעון הרשום על גבי הצ'ק;
6.2.1.4.    הצ'ק לא כובד בשל הצגתו לבנק בטרם זמנו;
6.2.1.5.    הצ'ק לא כובד בשל סיבות טכניות (אין התאמה בין ספרות למילים, חסרה חתימה, חסר הסב וכדומה); 
6.2.1.6.    חתימת ההסבה על הצ'ק חסרה (באופן מלא או חלקי) או שהחתימה אינה של לקוח הקצה;
6.2.1.7.    הצ'ק בוטל ע"י לקוח הקצה, בין היתר, בשל טענה על מעשה ו/או מחדל של בית העסק ביחסיו עם הלקוח קצה, לרבות טענת כשל תמורה ו/או טענת אי התאמה;
6.2.1.8.    צ'קים של צד ג' (שאינו לקוח הקצה).
6.2.1.9.    צ'קים של חברות בע"מ או כל ישות משפטית אחרת, אלא אם החתים בגב הצ'ק ערב אישית מטעם החברה (המושך), באופן קריא, ברור ותקין.
6.2.1.10.    יובהר כי, באחריות בית העסק לאמת את פרטי הערב אישית כנגד תעודת זהות + ספח ולהעביר צילום קריא וברור במידה ויידרש. 
6.2.1.11.    צ'קים שנמסרו לבית העסק במסגרת עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל/תקין של בית העסק לרבות צ'קים שנמסרו כנגד חוב ו/או צד ג' ו/או כנגד הלוואה.
6.2.1.12.    צ'ק ששולם על ידי לקוח קצה, כאשר ידוע לבית העסק, במועד שידור העסקה, כי צ'ק קודם שנמסר ע"י אותו לקוח קצה לא כובד ע"י הבנק והחוב בגינו עדיין לא שולם. 
6.2.1.13.    הצ'ק לא כובד כתוצאה מהיותו גנוב ו/או כתוצאה מעשיית שימוש בו ללא הרשאה או שלא בהתאם לה או שימוש במסמך מזויף או כהתחזות לאדם אחר, כמוצהר ע"י הלקוח קצה בעל הצ'ק ו/או על ידי הבנק עליו משוך הצ'ק, על פי העניין;
6.2.1.14.    הצ'ק לא כובד מסיבות אחרות שאינן אכ"מ (אי כיסוי מספיק), פשיטת רגל או חדלות פירעון.
6.2.1.15.    בכל מקרה אחר בו אפליצ'ק תהא מנועה ע"פ דין ו/או החלטה שיפוטית ו/או החלטה מנהלית מלחייב את הלקוח קצה בגין צ'ק כלשהו שמסר לבית העסק, או שתהא מחויבת ע"פ דין להחזיר ללקוח קצה סכומים שנגבו מהלקוח קצה ושולמו לבית העסק מסיבה הנובעת ממעשה או מחדל של בית העסק.

7.    זכות קיזוז ו/או חיוב חוזר

אפליצ'ק תהא רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לחייב בחיוב חוזר את העמלות ו/או כל תשלום אחר אותו חייב בית העסק לפי הסכם זה, לרבות בגין מתן אשראי והלוואות ע"י חברת הניכיון, מכל סכום לו זכאי בית העסק ו/או לחייב את חשבון הבנק שלו בגין סכומים אלה.
 
8.    קניין רוחני

8.1.    הסכם זה מקנה לבית העסק רישיון שימוש בלבד באפליקציה, אשר אינו מהווה מכירה של האפליקציה בשום דרך ואופן. מובהר ומודגש כי כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באפליקציה (ובכלל זה עיצוב האפליקציה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה הייחודית והבלעדית לחברה) ובכל עותקיה וביחס אליהם, לרבות השירותים הניתנים באמצעותם, שייכות אך ורק לחברה, חברות קשורות שלה  ו/או לשותפיה. 
8.2.    כל המידע המופיע על גבי האפליקציה נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האפליקציה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.  

9.    סודיות

הצדדים מתחייבים לשמור בסוד ולא להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, את תנאיו של הסכם זה, ואת המידע הקשור אליו, וכן כל מידע בקשר לאפליקציה ו/או השירותים וכל מידע אשר הגיע לידי צד להסכם במסגרת קיום הסכם זה ("המידע"). האמור בסעיף זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל ולגבי מידע שמחובת הצד השני לגלותו לפי החלטה של רשות מוסמכת. על אף האמור לעיל מובהר, כי כל צד רשאי לגלות את המידע לעובדיו, לנושאי המשרה שלו, לרואי החשבון שלו ו/או ליועצים משפטיים שלו, ככל שהדבר נדרש לשם קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן לחברות שבשליטתו המלאה ו/או לחברות אשר להן השליטה בו. כל צד יהא אחראי לשמירת סודיות המידע על ידי הגורמים אשר להם אפשר גישה אליו.

10.    היעדר מצגים 
אפליצ'ק מספקת את האפליקציה וכן כל מוצר, מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האפליקציה כמות שהם (""AS IS), ועל בסיס זמינות (""AS AVAILABLE), ולא תהיה לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירותים, נכונותם, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיה של האפליקציה, מגבלות או התאמת האפליקציה והשירותים לצרכי בית העסק, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו לבית העסק או על-ידו. בית העסק מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אפליצ'ק בגין האמור לעיל. השימוש באפליקציה ייעשה אפוא על אחריות בית העסק הבלעדית והמלאה. 
אפליצ'ק אינה מתחייבת לכך שהשימוש באפליקציה (לרבות השירותים המוצעים בה) יהיה בלתי נתון להפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אפליצ'ק, זמין בכל עת, נקי משגיאות ו/או ווירוסים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באפליקציה יתוקן, ואפליצ'ק לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לבית העסק או לרכושו עקב כך. 
אפליצ'ק אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באפליקציה או שיוצעו בה יוסיפו להיות מוצעים. אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאפליקציה מציעה, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, ללא צורך להודיע על כך לבית העסק מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אפליצ'ק ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
11.    הגבלת אחריות 
אפליצ'ק לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי בית העסק או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשירותים, שימוש באפליקציה או להעדר אפשרות להשתמש בה, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם אפליצ'ק קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של אפליצ'ק (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באפליקציה, לא תהיה גבוהה מסכום הזמנת השירותים הרלוונטית לקרות הנזק (ובהיעדר הזמנה רלוונטית, סכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י בית העסק).

12.    העדר תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האפליקציה ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, בית העסק רשאי לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני office@appli-check.co.il   ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

13.    מדיניות הפרטיות

13.1.    אפליצ'ק מייחסת חשיבות רבה לפרטיות לקוחותיה ולקוחות הקצה באפליקציה. להלן יוסבר מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באפליקציה. מדיניות הפרטיות חלה, בין השאר, הנתונים והמידע האישי שנמסרו על ידי בית העסק, ועל האופן שבו משתמשת אפליצ'ק במידע האישי הנמסר לה על-ידי בית העסק באפליקציה או נאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה ("המידע האישי"). 
13.2.    בית העסק מאשר ומסכים כי בעצם ההרשמה לאפליקציה, החברה תהיה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך מרצונך החופשי (וזה על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) ומידע נוסף שיצטבר, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, שיפור השירותים שלה, כדי ליצור עימך קשר (על ידי החברה או מי מטעמה) בתגובה לבקשת "צור קשר" ו/או לקבלת ניוזלטרים, יצירת קשר בכל צורה ובכל אמצעי לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת ולשם משלוח כל תוכן (לרבות מידע שיווקי ופרסומי). 
13.3.    באם אין ברצון החברה להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור ניתן, בכל עת, לבטל את הסכמתך כאמור באמצעות הודעה לחברה ל- office@appli-check.co.il. 
13.4.    לצורך הספקת השירותים המוצעים באפליקציה, החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של ספקים חיצוניים ו/או חברות בת. אי לכך, יתכן כי חלק מן המידע שהיא אוספת כתוצאה משימוש באפליקציה יועבר לספק  ו/או חברת הבת הרלבנטיים על מנת לאפשר את אספקת השירות לידך. החברה נוקטת באמצעים מסחריים סבירים ומקובלים מול הספקים ו/או חברות בת על מנת למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי החברה. יחד עם-זאת, החברה אינה אחראית לפעילותו של הספק ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידו במידע שהועבר אליו.

13.5.    החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. רכישת שירותים נעשית באמצעות פרטי כרטיס האשראי מטעם בית העסק על ידי טופס מקוון מאובטח (להלן "פרטי האשראי"). פרטי האשראי אינם נאספים על ידי אפליצ'ק אלא ישירות על ידי חברת הסליקה Verifone Israel Ltd.  וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת הסליקה כאמור. החברה אינה אחראית לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה מהווה הונאה כהגדרתה בחוק העונשין וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו . 
13.6.    כאמור לעיל, בעת שימוש באפליקציה נאסף מידע אודות בית העסק. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין כחלק מהליך ההרשמה כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. המפעיל רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 
13.7.    אפליצ'ק תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף עליך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים: 
13.7.1.    כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;
13.7.2.    כאשר אפליצ'ק תמצא כי פעולותיך באפליקציה מפרות את תנאי השימוש; 
13.7.3.    כאשר אפליצ'ק תמצא כי פעולותיך באפליקציה מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
13.7.4.    אם  אפליצ'ק תידרש לעשות כן בידי אחת מרשויות המדינה או תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; 
13.7.5.    אם  אפליצ'ק תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באפליקציה; 
13.7.6.    במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין  אפליצ'ק;
13.7.7.    בכל מקרה שאפליצ'ק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. 

במקרים אלו רשאית אפליצ'ק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או במסגרת ההליך המשפטי או הטרום משפטי הרלוונטי. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של  אפליצ'ק להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון מידע סטטיסטי כאמור לעיל. 
13.8.    אם אפליצ'ק תארגן את האפליקציה במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שאפליצ'ק תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, הכול באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע שנאגר אודותיך באפליקציה, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של אפליצ'ק. 
13.9.    במהלך השימוש באפליקציה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי אפליצ'ק, או מטעמה ואפליצ'ק איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באפליקציה, אינו מעיד על הסכמת אפליצ'ק לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. אפליצ'ק אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אפליצ'ק אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 
13.10.    אפליצ'ק רשאית להסיר מהאפליקציה קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולאפליצ'ק לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. 
13.11.    בהתאם לאמור לעיל, אפליצ'ק אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לללקוח או מי מטעמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באפליקציה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באפליקציה ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים. 

14.    שיפוי 
בית העסק מתחייב לשפות את אפליצ'ק, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד (סבירים) והוצאות משפט - עקב (א) הפרת תנאי שימוש אלה; (ב) הפרת החוק על ידך ; (ג) תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מחומרים שמסרת לפרסום באפליקציה; ו/או (ד) כתוצאה משימוש אחר שביצעת באפליקציה.

15.    תקופת ההסכם וסיום ההסכם

15.1.    הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ויוותר בתוקף בלי הגבלת זמן, ולפחות לתקופה של חצי שנה, אלא אם כן יסתיים בהתאם להוראות סעיף זה. 
15.2.    בית העסק רשאי לסיים הסכם זה לאחר כחצי שנה ובלבד שלחברה שולמו כל התשלומים המגיעים לה מכוח הסכם זה. 
15.3.    אפליצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההסכם בכל זמן ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש לבית העסק.
15.4.    כל צד רשאי לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הוכרז הצד השני כפושט רגל ו/או החלו לנקוט כנגד הצד השני הליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים והליכים אלו לא סולקו תוך 180 ימים מן המועד בו החלו.
15.5.    במקרה של סיום ההסכם ו/או הרישיון מכל סיבה, בית העסק: (א) יחדל מכל שימוש באפליקציה; (ב) יסיר את האפליקציה מכל המכשירים החכמים בהם מותקנת האפליקציה וכל אמצעי האחסון האחרים שברשותו;  (ג) ישמיד את כל עותקי האפליקציה שברשותו או אשר בשליטתו. אם אפליצ'ק תבקש זאת, אזי, תוך שלושה (3) ימים בית העסק יאשר בכתב כי השמיד את כל העותקים החלקיים והמלאים של האפליקציה וכל חומר נלווה אשר סופק על ידי אפליצ'ק או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל עם סיום ההסכם תהיה החברה זכאית לקבלת מלוא התשלומים התלויים ועומדים ושלהם הינה זכאית עובר לסיום ההסכם. הסעיפים הבאים ימשיכו לחול גם לאחר סיום ההסכם.

16.    הסבה

הרישיון תחת הסכם זה ניתן לבית העסק בלבד, ואינך רשאי להסב או להעביר אותו בלא אישורה הכתוב והמפורש של אפליצ'ק. כל הסבה בניגוד לאמור לעיל תהא חסרת כל תוקף.

17.    תנאי שימוש של אפל

ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות אי-טיונס: מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין אפליצ'ק, ולא עםInc.  Apple ("אפל"); (ii) אפליצ'ק ו/או שותפיה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (iii) אפליצ'ק האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (v)  אפליצ'ק הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על אפליצ'ק כספק של האפליקציה; (vii) אתה מאשר כי אפליצ'ק ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו - (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (viii) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני;(ix) , אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS

אתה מצהיר ומתחייב כי:(i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ii)  אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים. 

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

18.    שונות

18.1.    מבלי לגרוע מאי אלו מהוראות ההסכם, הסעיפים הנוגעים לרישיון, קניין רוחני, סודיות, היעדר מצגים, הגבלת אחריות, שיפוי, הסבה, סיום ההסכם, תנאי השימוש של אפל, ושונות ישרדו את ביטולו ו/או סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא. 
18.2.    בין הצדדים לא מתקיימים יחסי שליחות ואף צד אינו רשאי להציג עצמו כשלוחו של הצד השני הרשאי לחייבו.
18.3.    עשה צד שימוש בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם או הדין במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות ו/או תקדים לוויתור עתידי על זכויות דומות ו/או אחרות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב.
18.4.    אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו מההסכם, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי ההסכם ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב את בית העסק. בית העסק מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
18.5.    אפליצ'ק רשאית לשנות ו/או להוסיף סעיפים נוספים להסכם זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש לבית העסק.
18.6.    הסכם זה מתווסף לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באפליקציה ו/או באתר החברה. במקרה של אי התאמה – הסכם זה יגבר.
18.7.    על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע בלבד.
18.8.    כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמופיע בכותרת להסכם זה. כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לפי כתובות הצדדים כמפורט בעמוד הראשון להסכם זה, כפי שיעודכן מעת לעת. 

 

עודכן לאחרונה: יולי, 2020